From Alumni

Feedback form for Alumni

You are requested to select appropriate option and tick (√ ) for the following points

(खालील  प्रश्नांची उत्तरे देताना योग्य पर्यायांपुढे (√ ) करा

1. The content of the syllabus is satisfactory (अभयासक्रमाची सामग्री समाधानकारक आहे):
2. The prescribed syllabus is useful for skills (life skills, soft skills etc.) development (निर्धारित अभ्यासक्रम कौशल्या (जीवन कौशल्ये, सॉफ्ट कौशल्या इ .) विकासासाठी उपयुक्त्त आहे):
3. The prescribed syllabus is helpful in developing in human values (निर्धारित अभ्यासक्रम मानवी मूल्यांमध्ये विकास करण्यासाठी उपयुक्त्त आहे):
4. The prescribed syllabus is helpful in developing employability/Career development (निर्धारित अभ्यासक्रम रोजगारक्षमतेच्या विकासासाठी उपयुक्त आहे ):
5. The prescribed syllabus is helpful in overall personality development (निर्धारित अभ्यासक्रमसंपूर्ण व्यक्तिमत्व विकासासाठी उपयुक्त आहे):
6. The prescribed syllabus in helpful in practical life (निर्धारित अभ्यासक्रम व्यावहारिक जीवनात उपयुक्त आहे):
7. The syllabus should be periodically redesigned and revised (अभ्यासक्रमात नियमितपणे ठराविक कालांनंतर सुधारणा झाली पाहिजे):